: ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ : ۱۱۵
تعداد رای : ۲

کتاب «شکاﻓﺘﻦ ﭘﯿﻠﻪ»؛ رواﯾﺖ ﺗﺠﺎرب و ﺳﯿﺎﺳﺖهای اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزى ﻓﻨﺎورى ﻧﺎﻧﻮ در اﯾﺮان

بنیاد توسعه فردا در سال ۱۳۹۱ کتابی بر پایه مصاحبه‌های عمیق با بعضی از سیاست‌گذاران و مدیران مرتبط با کارگروه استانداردسازی ستاد نانو و با موضوع «فعالیت‌های استانداردسازی نانو در ایران» چاپ کرد؛ برای تکمیل و به روزرسانی این کتاب، در سال ۱۳۹۴ مصاحبه‌هایی با مدیران برون سازمانی ستاد انجام شد تا تصویری کامل‎تر از اتفاقات حوزه استانداردسازی نانو و مسیر پیموده به دست آید که در قالب کتاب شکافتن پیله به رشته تحریر در آمده است. این کتاب به رویدادهای توسعه فناوری نانو در حوزه استانداردسازی این فناوری پرداخته است. کتاب شکافتن پیله در سه فصل تنظیم شده است که با سیری تاریخی توجه به مقوله استاندارد در ستاد نانو آغاز شده و با شرح ایجاد زیرساخت‌های تدوین استانداردها به پایان می‎رسد.

بنیاد توسعه فردا در سال ۱۳۹۱ کتابی بر پایه مصاحبه‌های عمیق با بعضی از سیاست‌گذاران و مدیران مرتبط با کارگروه استانداردسازی ستاد نانو و با موضوع «فعالیت‌های استانداردسازی نانو در ایران» چاپ کرد؛ برای تکمیل و به روزرسانی این کتاب، در سال ۱۳۹۴ مصاحبه‌هایی با مدیران برون سازمانی ستاد انجام شد تا تصویری کامل‎تر از اتفاقات حوزه استانداردسازی نانو و مسیر پیموده به دست آید که در قالب کتاب شکافتن پیله به رشته تحریر در آمده است. این کتاب به رویدادهای توسعه فناوری نانو در حوزه استانداردسازی این فناوری پرداخته است. کتاب شکافتن پیله در سه فصل تنظیم شده است که با سیری تاریخی توجه به مقوله استاندارد در ستاد نانو آغاز شده و با شرح ایجاد زیرساخت‌های تدوین استانداردها به پایان می‎رسد.

 

 فهرست کتاب به شرح ذیل می‌باشد:

- پیشگفتار

- مقدمه

- فصل اول:  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰى ﺑﺮاى ورود ﺑﻪ ﺣﻮزه اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزى ﻓﻨﺎورى ﻧﺎﻧﻮ

- فصل دوم: : ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در ﺣﻮزه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻨﺎورى ﻧﺎﻧﻮ

- فصل سوم: تکمیل ﺳﺎﺧﺘﺎرها، زﯾﺮﺳﺎﺧﺖها و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪها

 - خاتـمه

 - مراجـع

 

 مصاحبه‌شوندگان (به ترتیب حروف الفبا):

 رﺿﺎ اﺳﺪىﻓــﺮد، ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺖاللهی، ﺣﺴﻦ ﭘﻮىﭘﻮى، ﻋﻠﯿﻤﺮاد ﺳﺮاﻓﺮازى، ﻋﻠﻰﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ، ﻣﻬﻮش ﺳﯿﻔﻰ، ﺳﯿﺪﻣﻬﺪى رﺿﺎﯾﺖ ﺳﺮخ‌آﺑــﺎدى، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻗﺎﺳﻢﭘﻮر، ﻣﺤﻤﻮد ﻗﺎﺿــﻰﺧﻮاﻧﺴﺎرى، ﻣﺠﺘﺒﻰ ﻣﺴﮕﺮمشهدی، رﺑﺎﺑﻪ ﻣﻮﺳﻮى، ﺻﺎﺑﺮ ﻣﯿﺮزاﯾﻰ.

 

این کتاب در قطع رقعی و ۱۱۰صفحه توسط انتشارات بنیاد توسعه فردا به طبع رسیده است. برای تهیه کتاب می توانید به این موسسه مراجعه کنید و یا از فروشگاه اینترنتی واوک خریداری نمایید.

 

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

Captcha