: ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ : ۵۲
تعداد رای : ۱

کتاب «انگشت شمار تا بی شمار»؛ روایت تجارب سیاست های حمایت از محققان فناوری نانو در ایران

از آغاز عزم جدی کشور به توسعه فناوری نانو، اهمیت نیروی انسانی همواره مورد توجه متولیان امر بود، چرا که پایداری توسعه فناوری و خودکفایی در آن را نیازمند دانش بومی و نیروی متخصص داخلی می دانستند. پس از تشکیل ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، فعالیت های مرتبط با توسعه منابع انسانی مورد نیاز در کارگروه منابع انسانی این ستاد آغاز شد. طرح حمایت تشویقی برنامه اصلی کارگروه برای ترغیب دانشگاهیان به فعالیت علمی و پژوهشی در زمینه فناوری نانو بود. این کتاب به روایت تاریخی و سیاستی طرح حمایت تشویقی پرداخته است.

 از آﻏﺎز ﻋﺰم ﺟﺪی ﮐﺸــﻮر ﺑﻪ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ، اﻫﻤﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﺮ ﺑﻮد، ﭼﺮاﮐﻪ ﭘﺎﯾﺪاری ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻓﻨﺎوری و ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در آن را ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ داﻧﺶ ﺑﻮﻣﯽ و ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺨﺼﺺ داﺧﻠﯽ ﻣﯽ‌داﻧﺴﺘﻨﺪ. پس از تشکیل ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در سال ۱۳۸۲ فعالیت‌های مرتبط با توسعه نیروی انسانی مورد نیاز، به صورت هدف‌دار و ساختارمند در کارگروه منابع انسانی این ستاد آغاز شد. برنامه اصلی کارگروه، طرحی با عنوان "حمایت‌های تشویقی" بود که از زمستان ۱۳۸۳ به اجرا درآمد. این طرح با هدف ترغیب و تشویق دانشگاهیان سراسر کشور به فعالیت علمی و پژوهشی در زمینه فناوری نانو ارائه و اجرا شد.

کتاب انگشت‌شمار تا بی‌شمار ضمن روایت تاریخی تصمیمات و رویدادهای مرتبط با تامین نیروی انسانی نانو، به توصیف و تشریح سیاست‌های حاکم بر طرح و تحولات آن می‌پردازد.

 

 فهرست کتاب:

- پیشگفتار

- مقدمه

- فصل اول: نیروی انسانی، توسعه‌دهنده‌ی فناوری نانو

- فصل دوم: : جریان‌سازی پژوهش در نانو

- فصل سوم: توجه به توسعه کیفی نیروی انسانی

 - خاتـمه

 - مراجـع

 

مصاحبه‌شوندگان (به ترتیب حروف الفبا):

ﻋﻠﻰ رﺿﺎ ﺑﺪﯾﻌﻰ، ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺘﻤﻰ ﻣﺂب، ﺳﯿﺪمهدى رﺿﺎﯾﺖ، ﻋﺒﺎداﻟﻪ رﺿﺎﯾﻰ، ﺳﻌﯿﺪ ﺳﺮﮐﺎر، ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ، ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ شاهوردی، داود ﮐﺎﻇﻤﻰ، ﻣﯿﺮﻓﻀﻞ اﻟﻪ ﻣﻮﺳﻮى، ﺻﺎﺑﺮ ﻣﯿﺮزاﯾﻰ

 

این کتاب در قطع رقعی و ۷۹ صفحه توسط انتشارات بنیاد توسعه فردا به طبع رسیده است. برای تهیه کتاب می توانید به این موسسه مراجعه کنید و یا از فروشگاه اینترنتی واوک خریداری نمایید.

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

Captcha