: ۱۳۹۲/۰۹/۰۱ : ۳۵۰
تعداد رای : ۱

وقایع نگاری ترویج، برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعة فناوری نانو در ایران (با تمرکز بر سالهای ابتدایی)

ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی در ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ وارد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﻣﺮوزه رﻗﺎﺑت های اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ، ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ رﻗﺒﺎ در ﻓﺘﺢ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﻓﻨﺎوری ﻧـﺎﻧﻮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان روﯾﮑـﺮد ﺟﺪﯾﺪ در ﻧﮕﺎه اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری و ﻣﻮاد از اﺑﺘﺪای ﻫﺰارة ﺳﻮم دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری دﻋﻮت ﻧﻤﻮد و ﻧﻮﯾﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﻮﻻت در دﻧﯿﺎی آﯾﻨﺪه ﮔﺮدﯾﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻧﯿﻤﮥ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری دولت‌ها از ﺳﺎل ۲۰۰۰ ﻣﯿﻼدی ﺑـه ﺑﻌﺪ ﻋﻈﻤﺖ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری را روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺖ. ﺟﻬﺎن در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ای ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ روی آورده و ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟـﺪی ﺑﺮای ﻓﺘﺢ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺼﺪ ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ دارد. ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮدة اﯾﻦ ﻓﻨـﺎوری، ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﻧﺰدﯾـﮏ و زﯾـﺎد آن ﺑـﺎ ﻋﻠـﻮم و ﻓنـﺎوری ﻫـﺎ ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﺄﺛﯿﺮات زﯾﺎد اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ و در اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﺣـﻮزه نیز اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺿﺮورت داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﻧـﺎﻧﻮ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﺴـﺌﻮﻻن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺘﺎد وﯾﮋة ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺪف ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ ﻋﺒﺎرت از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺎده در اﺑﻌﺎد ﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮی (ﻣﯿﻠﯿـﺎردﯾﻢ ﻣﺘـﺮ) و ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداری از ﺧـﻮاص و ﭘﺪﯾﺪه‌های ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و زﯾﺴﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس در ﻣﻮاد، اﺑﺰارﻫـﺎ و ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ اﺳـﺖ. اﮔـﺮ ﭼـﻪ در ﺗﻌﺮﯾـﻒ اﯾـﻦ ﺣـﻮزة ﺟﺪﯾـﺪ، اﺧﺘﻼﻓﺎت زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ اﺟﻤﺎع ﻧﺴﺒﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﮐﺎر ﺑﺎ اﻧﺪازهﻫﺎی ۰/۱ ﺗﺎ ۱۰۰ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ در اﯾـﻦ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻣـﯽ ﮔﻨﺠـﺪ. اﺻـﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺎده در اﻧﺪازهﻫﺎی ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی دارای ﺧﻮاص ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎﺳﻬﺎی باﻻﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاص ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﺑﺰارﻫﺎ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ. ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺘﻨـﻮع اﺳـﺖ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻫﻤﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نـــام
ایمیل
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ) Captcha