: ۱۳۹۱/۰۸/۰۱ : ۵۳۰
تعداد رای : ۰

مروری ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ در اﯾﺮان

به تعبیری از آغازِ توجه جدی و سرمایه گذاری بر روی سیاستگذاری توسعه فناوری نانو تا به امروز نزدیک به ده سال می گذرد. اکنون ایران اسلامی در جایگاهی قرار گرفته است که در بعضی از شاخص های توسعه فناوری نانو، مانند تولید مقاله با کشورهای طراز اول جهان رقابت می کند. این پیشرفت که حاصل موفقیت در جلب نظر جامعه علمی کشور و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص در این حوزه است، خود مرزهای جدیدی را بر روی توسعه فناوری نانو گشوده است.
 اینک سخن از تجاری سازی و تولید ثروت به میان می آید [۱]سیاستگذاران، مدیران صنعتی و پژوهشگران
دانشگاهی هدفی سترگ را پیشرو قرارداده اند و سخن از صادرات فناوری ایرانی در سطح بین المللی می گویند. اینک وضعیت پیشرفت حوزه نانو
فناوری در کشور چنان است که هر ناظر منصفی در مجموع و حتی با در نظرگرفتن کاستی های موجود اذعان می کند که ردپای یک سیاستگذاری
منسجم و محکم در دستاوردهای نانو فناوری کشور به چشم می خورد. این جاست که پرسشی مهم به ویژه برای مدیران و سیاستگذاران حوزه های
دیگر توسعه کشور از یک سو و برای استادان و مدیران جوان کشور که به تدریج وارد چرخه عظیمِ ساختن کشور اسلامی مان می شوند، مطرح
می شود:
این سیاستگذاری منسجم چگونه متولد شد؟ ساختار و ماهیت آن چیست؟ و آینده متصور برای آن و درس هایی که می توان از آن برای پیشرفت
علمی و فناورانه کشور (وجهان اسلام) گرفت چه خواهد بود؟

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

Captcha